Ardaloedd Cymeriad Morol

Beth yw Ardaloedd Cymeriad Morol?

Mae morweddau, fel tirluniau, yn adlewyrchu’r perthynas rhwng pobl a lle a’r rhan maent yn chwarae wrth lunio’r cefndir ar gyfer ein bywydau bob dydd

Mae Ardaloedd Cymeriad Morol yn amlygu’r dylanwadau naturiol, diwylliannol a  chanfyddiadol allweddol sy’n gwneud nodwedd bob morwedd unigol yn wahanol ac unigryw.

Cymeriad ein morwedd

Cawsom ein comisiynu i nodi cymeriad morweddau Cymru ar lefel ehangach ar ran Llywodraeth Cymru. Wnaethom rannu ein dyfroedd mewndirol fewn i 29 Ardal Cymeriad Morol.

Mae’r gwaith hwn yn darparu tystiolaeth ofodol strategol ar morweddau er mwyn cyfrannu at Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru, sy’n cael ei baratoi gan Lywodraeth Cymru. Mae eu hymgynghoriad ar y cynllun drafft yn rhoi cyfle i drafod yr ardaloedd hyn.

Ceir disgrifiad o nodweddion allweddol ymhob proffil ardal, gan gynnwys eu dylanwadau canfyddiadol, naturiol a diwylliannol, yn ogystal â mapiau rhyngwelededd tir - môr

Pwysigrwydd o ddeall ein morweddau

Mae cymeriad morwedd yn nodi cysylltiadau rhwng pobl a’u diwylliant, lleoedd a’u hadnoddau naturiol. Felly, mae cymeriad morwedd yn gysyniad cyfannol ac yn hanfodol ar gyfer cynllunio adnodd naturiol.

Mae deall ymdeimlad o le ein morweddau yn bwysig iawn wrth gynllunio gweithgareddau hamdden a thwristiaeth. Mae hyrwyddo beth sy’n wahanol ac arbennig ar gyfer ymwelwyr yn helpu i ddod â ffyniant i’n cymunedau arfordirol. 

Yn eistedd o dan Ardaloedd Cymeriad Morol mae asesiadau cymeriad morwedd ar raddfa leol, sy’n fanylach. Mae rhaglen waith tymor hir i gyflwyno cwmpas manylach, wedi arwain at asesiadau cymeriad morwedd lleol, sydd wedi cynnwys tua 50% o Gymru hyd yn hyn. Yr ardaloedd sydd wedi eu cynnwys hyd yn hyn, yw Sir Benfro, Sir Fôn a rhannau o Wynedd. Mae ardaloedd eraill ar y gweill.

Os ydych am wybodaeth bellach neu am gynnig sylwadau, cysylltwch â 

seascape@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Darllenwch yr adroddiad

Crynodeb gweithredol, cyflwyniad, dull, delwedd map a atodiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ardaloedd Cymeriad Morol 01 Aber Dyfrdwy (Cymru) (Saesneg yn unig) PDF [2.0 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 02 Bae Colwyn a Gwastadeddau’r Rhyl (Saesneg yn unig) PDF [2.0 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 03 Traeth Coch a Bae Conwy (Saesneg yn unig) PDF [2.1 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 04 Dyfroedd Agored Gogledd Cymru (Saesneg yn unig) PDF [1.4 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 05 Dyfroedd Agored Gogledd Orllewin Ynys Môn (Saesneg yn unig) PDF [1.2 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 06 Dyfroedd Arfordirol Gogledd Ynys Môn (Saesneg yn unig) PDF [1.5 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 07 Bae Caergybi ac Ynysoedd y Moelrhoniaid (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 08 Dyfroedd Agored Gorllewin Ynys Môn (Saesneg yn unig) PDF [1.0 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 09 Gorllewin Ynys Gybi a Bae Penrhos (Saesneg yn unig) PDF [1.6 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 10 Y Fenai (Saesneg yn unig) PDF [2.1 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 11 Bae Caernarfon (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 12 Dyfroedd Agored Llŷn a De Orllewin Ynys Môn (Saesneg yn unig) PDF [1.7 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 13 Llŷn ac Ynys Enlli (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 14 Bae Tremadog ac Aber Afon Dwyryd (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 15 Gogledd Bae Ceredigion ac Aberoedd (Saesneg yn unig) PDF [2.1 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 16 Bae Ceredigion (De) (Saesneg yn unig) PDF [2.3 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 17 Bae Allanol Ceredigion (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 18 Dyfroedd Arfordirol ac Ynysoedd Gorllewin Penfro (Saesneg yn unig) PDF [1.7 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 19 Ynysoedd, Bariau a Dyfroedd Glannau Gorllewin Penfro (Saesneg yn unig) PDF [1.2 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 20 Môr Mawr Iwerddon (Saesneg yn unig) PDF [1.1 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 21 Aberdaugleddau (Saesneg yn unig) PDF [2.1 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 22 Dyfroedd Arfordirol a Glannau De Penfro (Saesneg yn unig) PDF [1.5 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 23 Dyfroedd Agored De Penfro (Saesneg yn unig) PDF [1.4 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 24 Bae Caerfyrddin ac Aberoedd (Saesneg yn unig) PDF [2.0 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 25 Dyfroedd Arfordirol Gŵyr a Helwick (Saesneg yn unig) PDF [1.8 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 26 Bae Abertawe a Phorthcawl (Saesneg yn unig) PDF [2.0 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 27 Dyfroedd Arfordirol Morgannwg a Thraeth Nash (Saesneg yn unig) PDF [1.9 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 28 Môr Hafren (Cymru) (Saesneg yn unig) PDF [1.5 MB]
Ardaloedd Cymeriad Morol 29 Aber Hafren (Cymru) (Saesneg yn unig) PDF [2.4 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf