Plymio i gadwraeth forol: ar leoliad gyda #TîmCyfoeth

Yn gynharach eleni, ymunodd Rebecca Irvine â'n tîm Monitro Arbenigol Morol yn North Cymru fel rhan o leoliad 18 mis â thâl, i gael profiad gwerthfawr mewn gwaith monitro morol.

Er gwaethaf effaith y Coronafeirws yn newid y ffordd rydym yn gweithio; roedd Rebecca yn dal i allu cymryd rhan yn rhai o'n harferion monitro morol, gan gynnwys cymryd rhan mewn mordaith ymchwil i nodi cynefin riffiau creigiog ar y môr a gweithio gyda'n partneriaid yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru i guradu'r casgliad sampl cyfeirio morol.

Dysgwch fwy am amser Rebecca ar leoliad gyda #TîmCyfoeth isod:

"Fe wnes i gais am leoliad Monitro Morol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y gallwn gael profiad gwaith ymarferol mewn arolygon morol a gwaith maes. Er bod gen i radd meistr a digon o brofiad gwirfoddoli, roeddwn i'n cael trafferth dod o hyd i swydd berthnasol, gan nad oedd gen i ddigon o brofiad ac felly roeddwn i wir yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddod i ymuno â #TîmCyfoeth am 18 i weithio gyda'r tîm monitro morol a dysgu yn y swydd.

Ar fy lleoliad, roeddwn yn gallu cymryd rhan mewn arolygon rhynglanwol ar amrywiaeth o gynefinoedd gwahanol, o lannau creigiog a morfeydd heli i fflatiau llaid a morwellt a helpodd i ddatblygu fy sgiliau adnabod rhywogaethau a gwaith maes. Mae'r gwaith monitro y mae'r tîm yn ei wneud yn bwysig gan ei fod yn rhoi darlun i ni o newidiadau naturiol dros amser yn yr amgylchedd morol ac mae'r setiau data hirdymor yn werthfawr o ran dehongli effeithiau fel digwyddiadau llygredd.

Cefais gyfle hefyd i weithio ar arolygon cocos yn Aber Afon Dyfrdwy a ddatblygodd fy ngwybodaeth a'm gwerthfawrogiad o'r bysgodfa hon.  Roedd casglu carcasau mamaliaid morol a gweld dadansoddiadau'n cael eu cynnal gan y Rhaglen Ymchwil i Forfilod wedi Tirio (CSIP) yn anghonfensiynol a chynyddodd fy nghryfder a'm dealltwriaeth o famaliaid morol yn gyffredinol!

Ochr yn ochr â'm profiad gwaith maes, roeddwn hefyd yn gallu cynorthwyo gyda chynllunio a threfnu arolygon. Helpais fy nhîm drwy drefnu gwasanaethu offer, paratoi ar gyfer arolygon, trefnu digwyddiad hyfforddi a phrawf meddygol ar gyfer plymio. Roedd gwybod bod gen i gefnogaeth tîm rhagorol a rheolwr gwych yn rhoi'r hyder i mi gamu y tu allan i'm cysurfan a thyfu. 

Yn ystod y lleoliad, gweithiais ochr yn ochr â staff Amgueddfa Genedlaethol Cymru i guradu'r casgliad sampl cyfeirio morol, cyfle gwych i weithio gyda sefydliadau partner. Ar ôl gollyngiad olew, roeddwn yn gallu cynorthwyo yn yr ymateb drwy gymryd cofnodion cyfarfodydd a chreu mapiau. 

Mwynheais ddysgu gan y tîm yn CNC. Rhoddodd gweithio gyda nhw ymdeimlad o le i mi, ac rwy'n eu hedmygu a'u parchu nhw a'u gwaith. Mae cyfleoedd lleoliad fel hyn yn hanfodol er mwyn rhoi cyfleoedd gwaith ymarferol i raddedigion ifanc. Roedd y ffaith ei fod yn gyfle â thâl yn gwneud i mi gymryd y gwaith o ddifrif a chaniatáu i mi hyd yn oed ystyried y lleoliad yn y lle cyntaf; Mae lleoliadau gwirfoddoli hirdymor yn dda iawn, ond dydyn nhw ddim yn talu eich rhent! 

Mae'r lleoliad hwn wedi creu cyfleoedd drwy roi sgiliau ymarferol, technegol a chyfrifiadurol i mi, wedi meithrin fy hyder a chaniatáu i mi rwydweithio â gweithwyr proffesiynol yn y sector. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth o gwbl fod fy nghyfleoedd gyrfa wedi ehangu yn sgil y profiad, ac rwy'n ddiolchgar iawn am y cyfle i fod wedi gweithio gyda thîm Monitro Morol CNC."

Ydych chi’n credu eich bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i ymuno â #TimCyfoeth?

Fel rhan o gynllun Lleoliadau Kickstart, ar hyn o bryd mae gennym nifer o gyfleoedd cyffrous i bobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol, lle gallant ddod i weithio gyda ni ac ennill profiad a sgiliau gwerthfawr a fydd yn helpu i roi hwb i’w gyrfaoedd ym maes yr amgylchedd.

Beth osnad ydw i’n bodloni meini prawf Kickstart ond bod gen i ddiddordeb o hyd mewn cyfle ar gyfer lleoliad?

Rydyn ni’n falch o gynnig amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer lleoliadau yn #TîmCyfoeth – o  Brentisiaethau a Lleoliadau Addysg Uwch i gyfleoedd Gwirfoddoli. Gallwch ddysg mwy ar dudalen ein Lleoliadau yma.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru